මුල් පිටුව – Home – முகப்பு

liyamu

මැල්ලුමක රසට ලියන විදිය බලපානවා. මොනවා දැම්මත් හරියට ලිව්වෙ නැතිනම් මැල්ලුම රස නැහැ. Cutting impacts on the taste of a salad. The salad will not be delicious unless the content is chopped properly.  சலட்டினை வெட்டித் துண்டாக்குவதனாலேயே அதன் சுவையில் மாற்றம் ஏற்படும். மேலும் இதன் உட்பொருட்கள் சரியான முறையில் துண்டாக்க நசுக்கப்பட்டாலேயே இதன் ரசனையை நாம் உணரலாம். 

අන්තර්ගතයක රසයටත් ලියන විදිය බලපානවා. කොයි තරම් කරුණු අඩංගු වුණත් ලියන විදිය අනුව තමයි පණිවුඩය නියමාකාරයෙන් සන්නිවේදනය වෙන්නෙ. The writing impacts on the taste of a content. The message between its lines is conveyed through the flow of writing irrespective of its content. எழுத்தாக்கமானது அதன் உட்பொருட்களின் சுவையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வரிகளுக்கு இடையிலுள்ள தகவல்களை சரியான போக்கில் ஒழுங்கமைப்பதனாலேயே அதன் உட்பொருள் ஈர்க்கப்படுகிறது.

ඔව්, අපි ලියනවා. නිකම් නෙමෙයි රසට ලියනවා. Yes, we write. We write tastefully. ஆம், நாங்கள் எழுதுகிரோம். சுவையான முறையில் எழுதுகிரோம்.  

රසට ලියන ගමන් ම ගුණය වැඩි කරන්නට අවශ්‍ය සියලු එකතු කිරීම් ද කරනවා. While maintaining taste, we add value to improve the quality. தரத்தைப் பேணிப் பாதுகாத்து என்றுமே மாறாத சுவையில்.

ඉතින් ඔබට අවශ්‍ය මොන වගේ ලිවීමක් ද? Let us know what write-up you want. உங்களுக்கு எப்படியான எழுத்துருவாக்கம் தேவையென எம்மிடம் தெரியப்படுத்துங்கள்.

සිංහල – ඉංග්‍ලිෂ් හා දෙමළ භාෂා අතර ඕනෑම විදියක රසවත්, හරවත් ලිවීමකට අපි සූදානම්. We are committed for meaningful, creative writing in Sinhala, English and Tamil languages. அர்த்தமுள்ள, ஆக்கமுள்ள சிங்களம், ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழி மூலமான எழுத்துருவாக்கத்தை உங்களுக்கு வழங்க நாம் உறுதியளிக்கின்ரோம்.

ලිවීම විතරක් නෙමෙයි, ඇඳිම, වීඩියෝ නිර්මානය වැනි දේත් අප වගකීමකින් යුතුව සම්බන්ධීකරණය කරනවා.
Beyond writing, we coordinate drawings and video productions.

எழுத்துருவாக்கத்துக்கு அப்பால், உங்களுக்குத் தேவையான வரைபடம் மற்றும் வீடியோ நிகழ்படம் போன்றவைகளுக்கும் ஒருங்கிணைப்பு செய்து தரப்படும்.

ඔබේ අවශ්‍යතාව කුමක් වුවත් කමක් නැහැ. අපට කියන්න. අන්තර්ගතයන් සම්බන්ධයෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් සපයන්නට අප සූදානම්. අභියෝග අපට සතුටක්. ඒවා අපට ශක්තිය සපයනවා.

Whatever your requirement, we are there to provide you creative content solutions. Challenges make us enthusiastic.

உங்களது எந்த வகையான தேவைக்கும் ஆக்கமுள்ள உட்பொருட்தேவையை நிறைவேற்ற நாங்கள் தயார்.

Peralamu

දිව්රුම්ලත් භාෂා පරිවර්තන සේවා Sworn Translator Services சத்தியப்பிரமாண மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

විශේෂඥ භාෂා පරිවර්තන සේවා Expert Translation Services நிபுணத்துவமிக்க மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

දිව්රුම්ලත් භාෂා පරිවර්තන සේවා Sworn Translator Services சத்தியப்பிரமாண மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

විශේෂඥ භාෂා පරිවර්තන සේවා Expert Translation Services நிபுணத்துவமிக்க மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

උසස් මට්ටමේ අන්තර්ගතයකින් යුක්ත නවකතා, කෙටිකතා, පද්‍ය, ළමා කතා, ප්‍රබන්ධ නොවන සාහිත්‍යය, ශාස්ත්‍රීය කෘති, ඕඩියෝ, වීඩියෝ, ඊ ප්‍රකාශන ආදී ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රකාශනයක් වෙනුවෙන් සංස්කරණය, නිෂ්පාදනය, මුද්‍රණය හා ප්‍රකාශනය සම්බන්ධ සියලු සේවා අප වෙතින්

 All services such as editing, production, printing and publication for all types of high quality novels, short stories, poetry, children’s stories, non-fiction, academic writing, audio, video and e-publications.

எல்லா வகையான திருத்தங்கள், தயாரிப்புக்கள், மற்றும் தரமான நாவல்கள், குறுங்கதைகள், காவியங்கள், சிறுவர் கதைத் தொகுப்புக்கள், உண்மைக் கதைகள், கல்விசார் எழுத்துருவாக்கம், ஒலி ஒளி மற்றும் இலத்திரனியல் வெளியீடுகள் போன்ற அனைத்து சேவைகளையூம் மிகத் தரமானதாகவூம் துல்லியமாகவூம் அச்சிட்டு பிரசுரிக்கின்ரோம்.

විස්තර More மேலும் 

our services
අපේ සේවා
எங்கள் சேவைகள்

ඔබට අවශ්‍ය සේවා මේ අතර තිබේ ද? 

Are the services you need available here? 

என்ன சேவை உங்களுக்கு வேண்டும்?

bookshop
පොත්හල
புத்தகக்கடையில்

A bookshop

contact us
අමතන්න
அழையூங்கள்

  • Email: mail@contentlanka.com
  • Tel: (+94) 077 1734470
  • Address: 88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
  • Web: www.contentlanka.com

our clientele

Our clientele comprises of prestigious organizations including UN agencies 

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com">
Twitter