පරිවර්තන Translations மொழி பெயர்ப்பு

දැන් හරි ලේසි
Now very easy
இப்பொழுது மிகவூம் இலகுவானது

සිංහල – දෙමළ – ඉංග්ලිෂ් භාෂාන්තර පරිවර්තන  Translations between Sinhala and English languages  சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புக்கள்

දිව්රුම්ලත් භාෂා පරිවර්තන සේවා
Sworn Translator Services
சத்தியப்;பிரமாண மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

සහතික, ගිවිසුම්, ඔප්පු ඇතුළ සියලු ම නීතිමය ලේඛන සිංහල – දෙමළ – ඉංග්‍රීසි භාෂා අතර පරිවර්තනය හා සහතික කිරීම දැන් ඉතා පහසුවෙන් හා ඉක්මණින්

Translation and certification of all kinds of legal documents including certificates, agreements, deeds etc.  among Sinhala, Tamil and English languages. 

அனைத்து வகையான சட்ட ஆவணங்கள், பதிவூகள் மற்றும் உடன்படிக்கைகள் போன்றவற்றை சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்ப்பு செய்யலாம் 

Call:(+94) 077 1734470

විශේෂඥ භාෂා පරිවර්තන සේවා Expert Translation Services
நிபுணத்துவமிக்க மொழி பெயர்ப்பு சேவைகள்

සිංහල – දෙමළ – ඉංග්‍රීසි භාෂා අතර නීතිමය ලේඛන, ශාස්ත්‍රීය ලේඛන, සාහිත්‍යමය ලේඛන ඇතුළු ඕනෑම පරිවර්තනයක් ඉක්මණින් පහසුවෙන්

All kinds of translations including legal, academic and literary documents fast and easily conducted among Sinhala, Tamil and English languages. 

அனைத்து வகையான மொழி பெயர்ப்புக்களையூம் (சட்ட ஆவணம், கல்விசார், இலக்கியம்) மிகவூம் துல்லியமாகவூம் வேகமாகவூம் சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

 

Call:(+94) 077 1734470

contact us

  • Email: mail@contentlanka.com
  • Tel: (+94) 077 1734470
  • Address: 88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
  • Web: www.contentlanka.com
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com/translations">
Twitter