ප්‍ර‍කාශන Publications பிரசசுரித்தல்

අප සමග නිර්මාණ
create with us
எம்முடன் சேர்ந்து உருவாக்குங்கள்

හොඳ නිර්මාණයක් වෙනුවෙන් අප සමග එක් වන්න.

 

උසස් මට්ටමේ අන්තර්ගතයකින් යුක්ත නවකතා, කෙටිකතා, පද්‍ය, ළමා කතා, ප්‍රබන්ධ නොවන සාහිත්‍යය, ශාස්ත්‍රීය කෘති, ඕඩියෝ, වීඩියෝ, ඊ ප්‍රකාශන ආදී ඕනෑම ආකාරයක ප්‍රකාශනයක් වෙනුවෙන් සංස්කරණය, නිෂ්පාදනය, මුද්‍රණය හා ප්‍රකාශනය සම්බන්ධ සියලු සේවා අප වෙතින් 

 

All services such as editing, production, printing and publication for all types of high quality novels, short stories, poetry, children’s stories, non-fiction, academic writing, audio, video and e-publications. 

எல்லா வகையான திருத்தங்கள், தயாரிப்புக்கள், மற்றும் தரமான நாவல்கள், குறுங்கதைகள், காவியங்கள், சிறுவர் கதைத் தொகுப்புக்கள், உண்மைக் கதைகள், கல்விசார் எழுத்துருவாக்கம், ஒலி ஒளி மற்றும் இலத்திரனியல் வெளியீடுகள் போன்ற அனைத்து சேவைகளையூம் மிகத்  தரமானதாகவூம் துல்லியமாகவூம் அச்சிட்டு பிரசுரிக்கின்றௌம்.

 

අපේ පොත්හල
our bookshop
எமது புத்தகசாலை

A bookshop

contact us

  • Email: mail@contentlanka.com
  • Tel: (+94) 077 1734470
  • Address: 88/5B, Cyril Janz Mw, Panadura, Sri Lanka
  • Web: www.contentlanka.com
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com/publications">
Twitter