සේවා කොන්දේසි Terms & Conditions நிபந்தனைகளுக்கும் உடன்பாடுகளுக்கும் இங்கே அழுத்தவூம்

අපගෙන් සේවා ලබාගැනීම සඳහා ඔබ විසින් අදාළ ගෙවීම මුලින් සම්පූර්ණයෙන් ම සිදු කළ යුතු ය. ඔබ තෘප්තිමත් වන සේවාවක් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් අපි හැකි උපරිමයෙන් වගකියන්නෙමු. අපට එය සපිරීමට නොහැකි වුවහොත්, මුදල් ආපසු ගෙවනු ලැබේ.

මුළු මුදල මුලින් ගෙවිය නොහැකි ආයතනික ගනුදෙනුවලදී ඔබ අප සමග නීත්‍යානුකූලව ගිවිසුම්ගත විය යුතු ය.

ඔබගේ සේවාව සම්පාදනය කරන ආකාරය, අපගේ වගකීම්, සම්පාදනය කරනු ලබන දින වකවානු ආදිය සම්බන්ධයෙන් අප ඔබ සමග එකඟතාවක් ඇති කර ගනු ඇත. ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඇතොත් සාකච්ඡා කර විසඳා ගැනීමට දෙපාර්ශ්වය ම එකඟ විය යුතු ය.

ඔබ විසින් අප ලවා නිර්මාණය කරවා ගන්නා අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් අවසාන වගකීම ඔබ සතු ය. එය ප්‍ර‍සිද්ධියට පත් කිරීමෙහි හෝ ඒ හා සම්බන්ධ වෙනත් කාර්යයක ප්‍ර‍තිඵල ලෙස සිදු වන කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් Creative Content Consultants ආයතනය වගනොකියන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

නිර්මාණ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා කර එළැඹෙන ගිවිසුම ප්‍ර‍කාරව කටයුතු කිරීමට ඔබ බැඳී සිටින බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Relevant payments should be made in advance to obtain our services. We take the responsibility of our maximum efforts to provide you with a satisfactory service, failing which we refund you the payment.

You should enter into an agreement with us in reference to corporate transactions when the total refund cannot be made in cash in advance.

There should be mutual understanding over responsibilities how we plan our services for you and the deadlines to complete the task. We as the service provider and you as the recipient of services may negotiate amicably to solve if any problem arises during the process.

You should bear the total responsibility for the content that we create for you. Please be informed that our firm does not bear any responsibility for publishing your content and the results aftermath.

Please note that both parties abide by the rules to follow the agreement, negotiated and finalized amicably.

 

சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முன்னதாகவே அவை தொடர்பான கட்டணங்கள் யாவூம் செலுத்தப்படல் வேண்டும். முழுமையான, தரமான திருப்திகரமான சேவையை வழங்குவதே எமது நோக்கு, யாதேனும் குறைகள் காணப்படுமிடத்து செலுத்தப்பட்ட கட்டணங்கள் மீள் செலுத்தப்படும்.

முற்பணம் முழுமையாக செலுத்த முடியாவிடத்து, நீங்கள் எம்மிடம் ஒரு உடன் படிக்கையினைக் கைச்சாத்திட வேண்டும்.

இரு சாரார்களும் புரிந்துணர்வூடன் செயற்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட பணி தொடர்பான பொறுப்பும் காலக்கேட்டிற்குமேற்ப இருத்தல் அவசியம்.

மிக முக்கியமாக மனதிற் கொள்ள வேண்டிய விடயம் யாதெனில் இவ்வூட்பொருள் தயாரிப்புக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்காகவே நிறைவேற்றப் படுகிறது. இவ்வூட்பொருள் தயாரித்ததன் பிற்பாடு ஏதேனுமொரு விடயம் பிரசுரிக்கப்பட்டாலோ அல்லது பிரசுரிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடோ எமது நிறுவனம் இதற்குரிய பொறுப்பாளியல்ல.

தயவூ செய்து கவனத்திற் கொள்ளவூம்- இரு சாரார்களும் இங்கு கூறப்பட்ட விடயங்களைக் கருத்திற் கொண்டு, கலந்தாலோசித்து இணக்கப்பாட்டுடன் இறுதி தீர்மானத்தை மேற்கொள்வதே சிறந்ததாகும்.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://contentlanka.com/%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92-terms-conditions">
Twitter